Contact us


Euro-America Department

Guangxi Li River Digital International Tours Co. Ltd.


Tel: 0773-3663715   Fax: 0773-3663716

Room 1305, Building 2, Meihaojiayuan, Xichengbei Road, Lingui, Guilin